طول مطالعه: 5 دقیقه

368. دنبال خره مرده مگردده که نعلیر بکشده 369. زوری به خر نمرسه به پالونی مرسه 370. یه روده راست تو اشکمی نیه 371. حرفونی ور تیغ بل راست نمیه 372. دل ادم سفره نونه نیه که پیش هر کسه وا کنه 373. زبونی قفل بند نداره374. دنبال خر مرده مگردده که نعلیر بکشده 398. زوری به خر نمرسه به پالونی مرسه 399. یه رودی راست تو اشکمی نیه 400 .حرفونی ور تیغ بل راست نمیه 401. دل ادمی سفره نونه نیه که پیش هر کسه وا کنه 402. زبئنی قفل وبند نداره 403. مسل یه کوگه سر خور زر برف کردیه 404. نه شیر شتر مام نه دیدار عرب 405. خر لنک معطل شه 406 .

مسکن ملی استان تهران
267. تا عاقل بره ور او زنه دگه ديونه از او رد شده 268. تا گوساله گو شود دل صاحبي او شود 269. تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها 270. تخم اينجر ملخ بخورده 271. تخم مرغ دزد شتر دزد مشو 272. تخم مرغه كنيده ور ديوار زنيده هيچي نمگده 273. تك وتوكه چني ادي ميه 274. ترس برادر مرگه 275. تو اي طرف جو و ما اي طرف جو 276 . اگه پيرم و ملرزم هنو به صد جوو ميارزوم 135. تخم مرغ تو دستينه، دگه زرده نداره 136. هرچه چغندر گوشت شو هم زه هم دوست مشو .137.

417. خود اشکم گشنه اتش بازی راست نمیه 418. جا خر بستن خور نمدونه 419. عروسی به هوس پرسه به عوض 420. نو که میه به بازار کهنه مشو دل ازار 421. مایی ایر خود خو دشمه کنی ایر چیزه وعده کو وی نده 422. زن بی شو همه جا مشو 423. مویه درسمو قوته 424. خدا اگه تخته تراش نیه تخته ور هم اندازه 425. دستم دجوال باشه شویم کو شغال باشه 426. چغندر کلو ته تروبه 427. قرض که از تمن گذشت هر شو پلو 428. اگه ور مخت منو منونی عروس شو که دخونه بنمونی 429. حرف از رو حرف میه باد ازرو برف میه 430. چند برف تا به حال بکو بیدی 431. بی منت خر دارو بار خور خو ور دارو 432 . ​​.

358. مویه درسمو قوته 359. قرض اگه از تمه گذشت هر شو پلو 360. دستم د جوال باشه شویم که شغال باشه 361. دست ادمی مره زر خاک362. 20. او كه سر بالا مره قورباقه ابئ عطا مخونه يا هفتير كش مشو. عقل از شهر پند از كلاته 194. تكليف فنودي مكنه 195. ادم بيكار خدا ازي بيزار 196. ادم بيكار جادوگر مشو 197.ادم بيكار دخو بو بهتر كه بيدار باشه 198. باد اورده ره باد مبره 199. با خرس تو جوال مرو 200. وسطكي يه باد تونجه خوره 201. بار خور ور ستي 202. بار كج به منزل نمرسه 203. زبون خوش مارره از سوراخ بدر مياره 204. بازي بازي با ريش بابا هم بازي 205. خود كله كل ما مايي استا شي 206. خود طناب پوسيدي كسه به چاه نمرن 207. كد خداي ده ره ببين وده ر بچاپ 208. شريك دزد و رفيق قافله 209. خود دزد دمبه مخوره وخود چوپو گريه مكنه 210 .

زلنسکی کشته شد

24. نمه كه اتش بيار معركه شي 25. اخر پيري ومعركه گيري . اوفتابه ولگن هفت دست شام ونهار هيچي 71. الاخون وولاخون شدن 72. بيومدي ابرويير درست كني چشيرم كور كردي . 07. او از دهني كش گرفته بود 8. او از سرچشمه گل الود بوده 9. اب به اب شدن . 35. ادم خو دوبار به دنيا نميه. اگه پدر خور اياد نمداده ادعايه پادشاهي مكرده 139. اگه پشت گوش خور بيني مورم خيديد 140. اگه خاله ريش مداشت وري مگفتن خالو 141. اگه دنيار اوببره دل اير خو مبره 142. اگه شكلير در خلا بكشن افتابه رم مكنه 143. هرچه از ديوار صدا شنيدي از او هم متوني بشنوي 144. اگه مو ساربونم مدونم شتر ره كجه بخوابونم145.

خرید گیم تایم Eu
190. بچه چقوك از پدر مادر خو جيك جيك ياد مگيره 191. ادم سگ بچرونه بهتره كه بچي خورد نگه داره 192. از دست بچي خورد سنگ پنج مه ار ديوال 193 . 308. رس كسي را كشيدن 309. ريش وقيچي دست شما 310. زبون ما خو مو بدرارد 311. زر بال كسي را گرفتن312. 119. از ما گفتن واز شما يو نشنيده 120. از نو كيسه غرض مكو اگه غرض كردي خرج مكو 121. نو كيسه قبا ديده ور كنج قبا ريده 122. از هول حليم تو ديگ نفتكي ؟

ایرپاد پرو 206
105.از چاه تو چاله افتادن . 31.ادم بايد لقمه اندازه دهن خو ورداره. 106. از حلوا حلوا گفتن دهن ادم شيري نمشو 106. از دعا گربه بارو نميه. 76. هرچه برشته بودم پنبه شد 77. ارباب كچل نوكر مو دار نميه .78. 53. ادم قرتي وخر پير بار ره به سرا نمرسونه 54. ادم كچل از زلف خوشي نميه 55. ادم گدا نه عرسي داره نه عزا 56. ادم گدا واي همه ادا دگه به هم نميه 57. ادم گشنه سنگ هم مخوره .58.

66. اش همسايه روغن غاز داره . 42. ادم زرنگ از چنگ خو اويزو ايه. 27. اوخوري پا كاهدوني ايه. 33. ادم بايد نگاه دسمايي خو كنه. 32. ادم ليسك خو كرباس مبينه . 47. بني ادم بني عادته. ادم ناشي سرناره از سر گشادينجه مزنه .59. شیطور شیر برنج مده 378. خر لنگ معطل شه 379. غلوم کهه از راه میه اقا به سر رایی مشو 380. سوراخ دعار گم داری381.

خرید گیم تایم 1 ماه 94. او بشر از او هم كره مگيره 95. از اتشي گرم كه نشدم هيچي، از دودي هم كور شدم 96. از اسيا كه ودر اومدي تور به سنگ وپارنگ چه مه 97. از ان نترس كه هاي وهوي دارد ازو بترس كه سر دتو دارد .98. 157. انتظار بلا سخت تر از خود بلايه 158. انگور خوب ره شغال مخوره 159. خربزه خوب نصيب كفتار مشو 160. اوضاع قمر درعقربه161.

رئال مادرید خلاصه بازی

​​ .

دین خور ور دنیا خونفروش363.

سايه كسه ره خود تير زدن 313 . 48. اگر كار زنو هر روزه باشه سگو خود گربه ها ره جومه باشه . مثل یه کوکه سر خور زر برفمکنه 375. نه شیر شتر مام نه دیدار عرب 376. ور گربه نمشو گوین کتی377. دین خور ور دنیا خونفروش363. 43. ادم زرنگ سال دو جفت كوش بيشتر از بقيه پاره مكنه 44. ادمي بايد دور خور بينه . 133 هرچه پشت گوش خور بيني اورم خي ديد.134. 39. ادم خوش مامله شريك مال مردمه .

آخرین بروزرسانی در: